Det politiske grundlag

Det politiske grundlag

FGU bygger på værkstedspædagogikken fra de tidligere produktionsskoler og almenfagene fra VUC.

Ved at samle det under FGU og samtidig oprette en Kommunal Ungeindsats bliver det lettere at fastholde fokus på den enkelte unge og dermed hjælpe dem godt på vej.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Et enigt folketing vedtog aftalen om FGU, den kommunale ungeindsats og en ny målsætning om antal unge i uddannelse og beskæftigelse.

Din vej til uddannelse og job

Folder til de unge.

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Opsummering af nedsat ekspertgruppes rapport, som dannede baggrund for reformen.

Din vej til uddannelse og job

Folder til de unge.

FGU- institutionens pædagogiske didaktiske grundlag

Læse mere her

Forberedende Grunduddannelse

Læs om FGUs opbygning, indhold og varighed.